Allmennyttige føremål

Austevoll Kraftlag SA selde i desember 1996 aksjane sine i Sunnhordland Kraftlag for NOK 153 mill. Denne formuen har sidan vorte forvalta slik at ein kan sikre vidare utvikling av Austevoll Kraftlag SA og nærmiljøet i Austevoll. Vi har sidan starten lagt vekt på at avkastninga på kapitalen skal kome eigarane våre - innbyggjarane i Austevoll- til gode gjennom direkte utbetaling av kjøpsutbytte til andelseigarane, eller gjennom tilskot til allmennyttige føremål i kommunen.

Austevoll Kraftlag SA ønsker å være ein lokal medspelar. Vi ser det som ei viktig oppgåve å være ein aktiv samfunnsaktør. Mellom anna har vi avtaler med fleire ulike samarbeidspartnare, og er ein bidragsyter som støtter mangfoldet og bredden i idrett, kultur, og andre samfunnsnyttige tiltak som mange får gleden av.

Vi får fleire henvendingar om støtte kvart år. Austevoll Kraftlags mogelegheit til å bidra som sponsor vil vere avhengig av selskapets overskudd og må derfor sjåast i samanheng med økonomiske disposisjoner i forbindelse med regnskapsavslutning. Vi har derfor vald å behandle søknader om støtte to gonger per år.

Søknadsfrist vår: 15. april
Søknadsfrist høst: 15. oktober

Vi ynskjer oss ein skriftleg søknad. Denne vert behandla etter at søknadsfristen er gått ut.

Søknad kan sendas til Austevoll Kraftlag SA, Solesvika 136, 5397 Bekkjarvik eller til firmapost@aksa.no. Hugs å merke med søknaden med "Allmennyttige føremål".